trong-rang-implant-dinh-vi

Dựa trên dữ liệu từ mô hình số hóa và hình ảnh CT, Navident tính toán vị trí và góc độ của công cụ phẫu thuật