clb-uoc-mo-cuoc-doi

Tổ chức các chiến dịch truyền thông và quảng bá để tăng cường nhận thức về vấn đề của những người bị khiếm khuyết về ngoại hình trong cộng đồng