Triết lý kinh doanh

– Chất lượng sản phẩm dịch vụ: Là sự sống còn của tập đoàn, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

– Táo bạo và đột phá: Đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh, luôn xác định mục tiêu đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh.

– Không ngừng sáng tạo: Tìm tòi liên tục để tìm ra những hướng đi mới, mang lại hiệu quả đột phá trong kinh doanh

– Đầu tư có trọng điểm: Có tính đến sự tương hỗ lẫn nhau cho các dự án, giúp mang lại hiệu quả đầu tư cao.

– Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển vững chắc của Tập đoàn.

– Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

– Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

– Đem lại giá trị cho cuộc sống: Tập đoàn cùng chia sẻ lợi ích, quyền lợi cho khách hàng đem lại giá trị cho khách hàng trên tinh thần 2 bên cùng có lợi. Từ đó hướng đến mục tiêu lớn hơn là đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước.