CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện
  • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chuyên môn của bệnh viện dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng KHTH;
  • Ghi chú thiếu sót, nhắc nhở đôn đốc việc hoàn thành HSBA;
  • Tổng kết giao trả HSBA về phòng KHTH
  • Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản HSBA;
 2. Kiểm soát, quản lý thực hiện công việc hành chính của Bộ phận
  • Soạn thảo các văn bản hành chính khi trưởng bộ phận yêu cầu;
  • Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hồ sơ chuyên môn của Phòng;
  • Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các văn bản hành chính;
  • Thực hiện các văn bản hành chính dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng;
  • Cung cấp các giấy tờ hành chính (tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật…) khi khách hàng có yêu cầu dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng;
  • Liên hệ Bộ, Sở, Ban Ngành…khi cần để giải quyết công việc chuyên môn của Phòng;
  • Báo cáo hoạt động chuyên môn của bệnh viện định kỳ hàng quý về Sở Y tế. Các báo báo khác khi cơ quản chủ quản có yêu cầu;
  • Dự trù văn phòng phẩm, trang thiết bị đảm bảo các hoạt động chuyên môn của Phòng.
 3. Phối hợp giải quyết khiếu nại của Khách hàng
  • Phối hợp các Khoa, phòng, đơn vị, bộ phận trong bệnh viện giải quyết khiếu nại khách hàng nằm trong phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp
  • Làm việc tại 84 Bà Huyện Thanh Quan Q3