Tổng Giám đốc Tập đoàn SCI chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3