CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN SCI BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN SCI BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

Quyết định số 224/2022/QĐ-HĐQT, ngày 28 tháng 08 năm 2022 được Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SCI Võ Tiến Huy ký và ban hành.

Theo đó, Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Úy, Giám đốc Khối Sales & Marketing giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn SCI. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2022. Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Thương hiệu, Đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Bá Úy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.